سینی مسی گرد دالبری

سینی مسی گرد دالبری یا مجمع مسی

در اندازه های مختلف

یادآور خاطرات زیبای قدیمی در خانه ی گرم مادربزرگ ها زیر کرسی

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟

دسته: