تنگ خاتم آلومینیوم VIP 57 آقاجانی

تنگ خاتم آلومینیوم VIP آقاجانی

ارتفاع 57 سانتی متر

با رنگ بندی متفاوت مناسب سلیقه های خاص

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟